ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566

1. รายชื่อโรงเรียนและผู้บริหาร จำนวนครู จำนวนนักเรียน   คลิ๊กที่นี่
2.  จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน แยก ชั้น เพศ         คลิ๊กที่นี่
3. จำนวนนักเรียน แยกชั้น เพศ ห้องเรียน เป็นรายอำเภอ   คลิ๊กที่นี่
4. จำนวนโรงเรียนแต่ละประเภทในสังกัด   คลิ๊กที่นี่
5. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  คลิ๊กที่….    
6. โรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2566   คลิ๊กที่นี่
7. จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด ปีการศึกษา 2566   คลิ๊กที่นี่
8. โรงเรียนขนาดเล็ก  ปีการศึกษา 2566   คลิ๊กที่นี่
9. โรงเรียนขนาดกลาง (นร.121-600)   คลิ๊กที่นี่….
10. โรงเรียนขนาดใหญ่ (นร. 601 – 1500 คนขึ้นไป)  คลิ๊กที่นี่
11. จำนวนโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน จำแนกรายอำเภอ อัตราส่วน   คลิ๊กที่นี่
12. สถิติจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561-2566  คลิ๊กที่นี่
13. จำนวนนักเรียนออกกลางคัน เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563-2565   คลิ๊กที่นี่
14. จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2565   คลิ๊กที่นี่
15. จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2566   คลิ๊กที่นี่
16. จำนวนครู ผู้บริหาร และอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2566   คลิ๊กที่นี่
17. รายชื่อผู้บริหารและผอ.กลุ่มบนสำนักงานเขตฯ ปีการศึกษา 2566   คลิ๊กที่นี่
18. รายชื่อบุคลากรทางการศึกษาบนสำนักงานเขตฯ ปีการศึกษา 2566   คลิ๊กที่นี่

19. ผล Onet ป.6 ปีการศึกษา 2565 คลิ๊กที่นี่

20. ผล Onet ม.3  ปีการศึกษา 2565 คลิ๊กที่นี่

21.เปรียบเทียบผล Onet ป.6 ปี 64-65  ภาพรวมเขต   คลิ๊กที่นี่
22.เปรียบเทียบผล Onet ม.3 ปี 64-65  ภาพรวมเขต   คลิ๊กที่นี่
23.สรุปการรวม เลิกสถานศึกษา ปี 2554-2566   คลิ๊กที่นี่
24.เล่มข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566   คลิ๊กที่นี่

เล่มสารสนเทศ2566 โดย ทัศนาภา สินศุข