การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

  1. รูปเล่มการติดตามประเมินผล ปีการศึกษา 2565 (27 พ.ค.65)  

  แบบติดตามนโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย

 แบบติดตามนโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 

 แบบติดตามนโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

แบบติดตามนโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ

 

การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

นำเสนอ การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2565

การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปีการศึกษา 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2 เป็นหน่วยงานสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอเนินมะปราง
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายและความต้องการของท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2 จึงได้ดำเนินการจัดทำเอกสาร “การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2565” ขึ้น
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณคณะทำงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายและจุดเน้น เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2 มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

https://drive.google.com/file/d/1V9z-sszpuQ23ChTaja9-t4H3ST2biOqM/view?usp=sharing คลิกที่นี่…..