การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน