ITA-ปี2565

ITA-ปี 2565

หน้าประกอบการตรวจ สำหรับคณะกรรมการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อํานาจหน้าที่ 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์คลิกที่นี่..ลิ้งค์ 1      ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมคลิกที่นี่..ลิงค์2

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8  Q&A
O9  Social Network     1.https://www.facebook.com/phitsanulok22      2.instagram  3.Line Officail plk2    4.Twitter   5.YouTube PLK2

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  การดําเนินงาน

O10 แผนดําเนินงานประจําปี 2565
O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปีรอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2564

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม   มาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล   Model คลิกที่นี่..

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E–Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
O19 รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2564

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2565
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 1.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         2.@ ช่องทางแจ้งเรื่องการร้องเรียนทั่วไป
 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy

O34 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
O37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีรอบ 6 เดือน
O41  รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน