กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธี วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยี การส่งเสริมการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT

การอบรมเชิงปฏิบัติกา

Read more

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ

เอกสารประกอบการบรรยา

Read more

ประชุม คณะทำงานวิเคราะห์เครื่องมือติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ตามที่ สำนักงานเขตพื

Read more