ประชาสัมพันธ์แจ้ง โรงเรียนที่สนใจ บริษัท โปรเลเวล จำกัด ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา จัดทำโครงการสร้างเว็บไซต์ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนงบประมาณ

ประชาสัมพันธ์แจ้ง โร

Read more

รายงานผลการนิเทศการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมตารางสอน  DLTV 2-3-4  โดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลักสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ช

Read more

ตอบแบบสอบถาม ข้อมมูลวิจัย แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)

ประชาสัมพันธ์แจ้ง คร

Read more

กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธี วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning

อบรมเชิงปฏิบัติการโค

Read more

  รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์

ชื่อเรื่อง         

Read more

รายงานผลการนิเทศรูปแบบชี้แนะ (Coaching) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของครูเพศวิถีศึกษา

นางอมรรัตน์    ทิพย์

Read more