หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนสู่เป้าหมาย “Net zero emissions

ประชาสัมพันธ์ แจ้งสถ

Read more

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่ว

การประชุมสัมมนาผู้อำ

Read more

กำหนดการประชุมมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี  มีความสุข” ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากร

ด้วย รัฐมนตรีว่าการก

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา:SMSS และการให้บริการภาครัฐยุคดีจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการ ร

Read more

วิศวกร สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

วันที่ 6 กรกฎาคม 256

Read more

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม

Read more