ประกาศโรงเรียนบ้านบึงพร้าว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนบ้านบึ

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง

วันที่ 26 มีนาคม 256

Read more

การติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง 1

วันที่ 25 มีนาคม 256

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

วันที่ 12-13มีนาคม 2

Read more

รองฯนุชสรา ทองดอนคำ ชนะเลิศระดับประเทศ เรื่องการ การถอดบทเรียน BEST PRACTICE  การประเมิน ITA ONLINE

ยินดีกับท่านรองนุชสร

Read more

ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ

ดร.พกากรณ์ พลายลังข์

Read more

(สตผ.สพฐ.) ขอความร่วมมือข้าราชการครูทุกท่านตอบ OBEC Poll “ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน”

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more

Downloads เกียรติบัตรอบรมโครงระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System

  ใบประกาศ-เกียรติบั

Read more