ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online)

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์

Read more

ขอเชิญร่วมงาน “เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีตสู่ความเป็น Soft Power” เรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก

ขอเชิญร่วมงาน”

Read more

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดบึงลำ

ชื่อเรื่อง          

Read more

การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566

 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข

Read more

กิจกรรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เดือนที่ 7 “ท่องไปในอารยธรรมโลก”

การเข้าร่วมกิจกรรม 1

Read more

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กระทรวงศึกษาธิการ (ศ

Read more

รายงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง 1 สังกัด สพป. เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE

ชื่อเรื่อง       ราย

Read more

ประชาสัมพันธ์แจ้ง โรงเรียนที่สนใจ บริษัท โปรเลเวล จำกัด ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา จัดทำโครงการสร้างเว็บไซต์ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนงบประมาณ

ประชาสัมพันธ์แจ้ง โร

Read more