เติมเต็มความรู้ ทักษะ ครูการเงิน บัญชี

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับครูที่รับผิดชอบด้านการเงิน พัสดุประจำโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานถูกต้องตามกฏ ระเบียบ โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชี โรงเรียน เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2