ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566

📣อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ก

Read more

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หลักสูตรระดับ 1 (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่ 2

ประชาสัมพันธ์โครงการ

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้ รับการเสนอชื่อให้ใด้รับรางวัล “คุรุสดุดี”ในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศผลการคัดเลือกผ

Read more

การรับสมัครเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2566 – 2567

การรับสมัครเข้ารับกา

Read more

ประชาสัมพันธ์เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์นโยบายเพื่อการออกแบบและนำนโยบายการผลิตครูภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในประเทศไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

เรื่องเกณฑ์การรับวุฒิบัตร ผู้ผ่านการพัฒนาในโครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บบินาร์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Read more