เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2565––โรงเรียนบ้านเขาน้อย

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นางสาวพัลลภ  ตุ้ยเต็มวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อย

ร่วมจัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียน Walk rally

ของนักเรียนตามฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ + ชั้นปฐมวัย โดยแต่ละฐานการเรียนรู้มีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมในทุกๆฐานการเรียนรู้ และทุกฐานการเรียนรู้มีการนำเสนอผลงานนักเรียน

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่นักเรียนได้ร่วมสร้างชิ้นงานและผ่านกระบวนการเรียนรู้ มาตลอด 1 ปีการศึกษา ที่ผ่านมา

@ โรงเรียนบ้านเขาน้อย ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก