กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน

      วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองปรือ นำโดยนางสาวษณอนงค์ ชูรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารบานชื่น โรงเรียนบ้านหนองปรือ เพื่อให้นักเรียนทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ปรับตัวเข้ากับสังคม สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ทำความรู้จักเพื่อนร่วมชั้นเรียน คุณครู โดยกิจกรรมมีการบูรณาการการปรับพื้นฐานความรู้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกับสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนปรับตัวและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข