รายงานผลการนิเทศการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมตารางสอน  DLTV 2-3-4  โดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลักสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ช

Read more

ตอบแบบสอบถาม ข้อมมูลวิจัย แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)

ประชาสัมพันธ์แจ้ง คร

Read more

  รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์

ชื่อเรื่อง         

Read more

รายงานผลการนิเทศรูปแบบชี้แนะ (Coaching) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของครูเพศวิถีศึกษา

นางอมรรัตน์    ทิพย์

Read more

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง

ชื่อเรื่อง          

Read more

การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภา

Read more

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้    ของโรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ

ชื่อเรื่อง         

Read more

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรีนการสอน เพื่อพัฒนา และส่งเสริม ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษ ระชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สู่การ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวเกวลี  ยิ้มประ

Read more

การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางอภิสรา  บทกระโทก

Read more

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) เรื่อง แผนภูมิวงกลม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุธีรา  จันทร์

Read more