การพัฒนาการสอนการเขียนโปรแกรมภาษาซีสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรม

การพัฒนาการสอนการเขี

Read more

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดบึงลำ

ชื่อเรื่อง          

Read more

รายงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง 1 สังกัด สพป. เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE

ชื่อเรื่อง       ราย

Read more

รายงานผลการนิเทศการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมตารางสอน  DLTV 2-3-4  โดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลักสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ช

Read more

ตอบแบบสอบถาม ข้อมมูลวิจัย แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)

ประชาสัมพันธ์แจ้ง คร

Read more

  รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์

ชื่อเรื่อง         

Read more

รายงานผลการนิเทศรูปแบบชี้แนะ (Coaching) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของครูเพศวิถีศึกษา

นางอมรรัตน์    ทิพย์

Read more

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง

ชื่อเรื่อง          

Read more

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้    ของโรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ

ชื่อเรื่อง         

Read more