การพัฒนารูปแบบการจัดการเรีนการสอน เพื่อพัฒนา และส่งเสริม ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษ ระชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สู่การ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวเกวลี  ยิ้มประ

Read more

การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางอภิสรา  บทกระโทก

Read more

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) เรื่อง แผนภูมิวงกลม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุธีรา  จันทร์

Read more

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการสอนออนไลน์ เรื่อง ตัวประกอบจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุธีรา  จันทร์

Read more