[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ได้ดำเนินการจัดการอบรม "การพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก"

     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ได้ดำเนินการจัดการอบรม "การพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก" จำนวน 25 โรง ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ เมี่ยงคำสมุนไพร นวัตกรรมจรวจขวดน้ำ โครงงานวิทย์-คณิต อาเซียนศึกษา และโปรแกรมคณิตศาสตร์ โดยมีนายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานเปิดการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการออกประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ โซนที่3

     วันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายประสบสุข ดีอินทร์ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2558 ออกประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนที่ได้รับ การคัดเลือก 1-5 โรงเรียน โดยมีนางธันวารี บัวทอง พร้อมคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย วังทอง1 ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับการประเมินฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดโครงการให้ความรู้การอนุรัษ์พันธ์ุสัตว์ป่า

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก สำนักบริการอนุรักษ์ที่ 11 ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่า ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ป.4 , ป.5 , ป.6 , ม. 3 โรงเรียนบ้านซำรัง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอััคีภัยในโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านซำรัง จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอััคีภัยในโรงเรียน โดยมีนายชนะ คลองภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านซำรัง ในระดับชั้น ป.4 ,ป.5,ป.6,ม.1,ม.2 และ ม.3 เพื่อเป็นการป้องกันและวิธีการต่างๆ เมื่อเกิดอัคคีภัย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวีดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : ประกาศโรงเรียนวัดบ้านมุง

     โรงเรียนวัดบ้านมุงเปิดรับสมัครครูผู้สอนว่ายน้ำประจำสระว่ายน้ำโรงเรียน ในตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

     คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 โดยมีนางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยร่วมกันทำพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กล่าวเปิดงานและกล่าวคำถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง Brain-Based Learning (BBL)

     โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาการของสมอง ในรูปแบบ Brain-Based Learning (BBL) การนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองไปใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณภาพภายใน

     โรงเรียนบ้านหินประกาย รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการผู้เข้าประเมินจาก สพป.พล.2 โดย นายมานะ จันทิมาพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, ศน.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ, ศน.ไชยยศ ทองปากน้ำ และนายอาคม มหามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงหมี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ

     โรงเรียนบ้านหินประกาย ชุมชน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดย คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันปล่อยปลา สระเก็บน้ำบ้านหินประกาย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา โดยมี ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมกับ ผอ.มานพ สายอุ่นใจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (สาขาพิษณุโลก), ผอ.นิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก และ ผอ.ประภัสสร สุทธิ ผู้อำนวยการส่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ปลูกแฝก เฉลิมพระเกียรติ

     โรงเรียนบ้านหินประกาย ชุมชน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดย คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันปลูกแฝก บริเวณรอบสระเก็บน้ำบ้านหินประกาย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา โดยมี ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมกับ ผอ.มานพ สายอุ่นใจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (สาขาพิษณุโลก), ผอ.นิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก และ ผอ.ประภัสสร สุทธิ ผู้อำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

     โรงเรียนบ้านหินประกาย ชุมชน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านหินประกาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมี ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมกับ ผอ.มานพ สายอุ่นใจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (สาขาพิษณุโลก), ผอ.นิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก และ ผอ.ประภัสสร สุทธิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ

     โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 โดยมีนายธีรพันธ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินประกาย เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ลงพื้นที่เพื่อประเมินและคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(BP)

     คณะกรรมการคัดกรองผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ลงพื้นที่เพื่อประเมินและคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(BP) แบบมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน (Whole School Approach) ปี ๒๕๕๘ ภาคเหนือ จำนวน ๑๙ โรงเรียน โดยมี นางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง พร้อมคณะครูและชุมนุมยุวเกษตรกรให้การต้อนรับ ผลการคัดครอง โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองผ่านการคัดเลือกระดับประเทศ ไปแสดงผลงานที่กรุงเทพมหานคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โซนระดับภูมิภาค ภาคเหนือโซนที่3

     วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ผ.อ.ธันวารี บัวทอง พร้อมคณะครู เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ไปคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โซนระดุบภูมิภาค ภาคเหนือโซนที่3 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์,สุโขทัย,ตาก,เพชรบูรณ์ ทั้งหมด 12 โรงเรียน เพื่อคัดเลือกรอบแรก 5 โรงเรียน โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองติด 1 ใน 5 ผ่านการคัดเลือก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีนายอารุณ เกตุพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งาติ 12 สิงหาคม 2558 และได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่น ประจำปี 2558......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/75 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com