[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังขวัญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

     โรงเรียนบ้านวังขวัญ จัดกิจกรรมประชุมผู้กครองนักเรียน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดวังขวัญ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว ได้ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 เพื่อแจ้งผลการเรียน รับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน แจกทุนการศึกษาเรียนดีประพฤติดี รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และขอความคิดเห็นจากผู้ปกครองในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย

     เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในห้องเรียนต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อต้อนรับเปิดเทอม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : งานประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว ได้ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาใหม่ รวมทั้งได้มีการปรึกษาหารือตามแผน แนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรใหม่ เวลาการเข้าเรียนของนักเรียน และร่วมกันรับฟังนโยบายต่างๆจากต้นสังกัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 Big Cleaning Day

     วันที่ 15 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว นำโดย นางวันเพ็ญ ถือทอง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ช่วยกันทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : การมอบเงินทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา2563

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว นำโดย นางวันเพ็ญ ถือทอง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนถึงบ้าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : ประชุมครู เพื่อชี้แจ้งหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกลสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

     โรงเรียนบ้านเนินมะปรางประชุมครู เพื่อชี้แจ้งหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกลสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยมี ดร.สมคิด หาแก้ว ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางเป็นประธานจัดการประชุม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : Big cleaning day

     โรงเรีโรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อทำความสะอาดและป้องกันเชื้อโรค COVID19 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2562

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู ได้พาเด็กนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทัศนศึกษา ณ กองบิน 46 เเละศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุง จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับนักเรียนชั้น อ.2 - ชั้น ป.3 ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดพิจิตร ได้แก่ วัดท่าหลวง, บึงสีไฟ, อุทยานเมืองเก่า, พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินท์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลูกเสือประจำปี 2562

     โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่

     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ทางโรงเรียน วัดบ้านมุง จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับนักเรียนชั้น ป.4 - ชั้น ม.3 ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ , หมู่บ้านอนุรักษ์ ควายไทย และตลาดสามชุก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่ามะขาม
หัวข้อข่าว : การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนราษฎร์เจริญ

      เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดท่ามะขาม และโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบางกระทุ่ม 2 ทั้งหมด 12 โรงเรียน นำลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ และยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนราษฎร์เจริญ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ และยุวกาชาด ต่างได้รับประสบการณ์ในการเข้าค่ายและได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : กิจกรรม Big cleaning week

     วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กได้จัดกิจกรรมรณรงค์ Big cleaning week สู้โคโรน่าไวรัส ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษา

     เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ของระดับมัธยมศึกษา 1-3 ไปศึกษาดูงานที่ จังหวัดอยุธยาและจังหวัดชลบุรี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com