นโยบายการศึกษา สพป.พิษณุโลก 2


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิษณุโลก เขต 2


วันเวลา สอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ป.6 เหลือเวลาอีก วัน เวลา สอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ชั้น ม.3 เหลือเวลาอีก

เมนูระบบประเมินความพึงพอใจ

1. สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบประเมินความพึงพอใจ 4 ด้าน
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของ สพป.พิษณุโลก เขต 2

หัวข้อ”พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เทคนิค/วิธีการ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนฯกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สพป.พิษณุโลก เขต 2


<< ดู(PLC)ทั้งหมด >>

จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 2


<< ดูข่าวสารทั้งหมด >>

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด


<< ดูข่าวทั้งหมด >>